جلوهای از نور

امامت

مقدمه

 پیامبر گرامی اسلام(ص) بعد از مهاجرت به مدینه و حمایت بیدریغ مردم آن شهر از آن حضرت و از مسلمانانی که از مکه مهاجرت میکردند ( مهاجرین) ـ که موجب مفتخر شدن ایشان به لقب «انصار» گردید ـ یک جامعه اسلامی را پی نهادند و به تدبیر امور آن پرداختند و مسجد النبی علاوه بر آنکه محل عبادت و تبلیغ رسالات الهی و تعلیم و تربیت مردم بود پناهگاه مهاجرین و محرومان نیز بود و در همان جا به وضع اقتصادی ایشان رسیدگی میشد و همچنین محل قضاوت و فصل خصومت و تصمیمگیریهای نظامی و اعزام نیرو به جبهههای جنگ و پشتیبانی از جبههها و سایر مسائل حکومتی بود و در یک جمله، اداره امور دین و دنیای مردم به دست پیامبر اکرم(ص) انجام میگرفت و مسلمانان، خود را موظف میدانستند که دستورات آن حضرت را اطاعت کنند؛ زیرا خدای متعال علاوه بر ایجاب مطلق اطاعت از آن حضرت در خصوص مسائل سیاسی و قضایی و نظامی، اوامر مؤکّدی به فرمانبرداری از رسول اکرم(ص) صادر کرده بود.

منبع : بهشت برین |امامت
برچسب ها : حضرت ,مردم