امتحان الهی

مقدمه

انسان، شاهکار آفرینش و گل سر سبد آفریدگان خداوند است که از روح خود در او دمیده است؛[1] به همین دلیل، شایستگی آنرا یافت که مسجود فرشتگان گردد،[2] همانگونه که هیچ مخلوقی بیهدف آفریده نشده، انسان نیز بیهوده به این جهان پا نگذاشته است.[3]

منبع : بهشت برین |امتحان الهی
برچسب ها :