عدالت از منظر اسلام

مقدمه

«عدالت» از جمله مفاهیم بنیادی در عرصه نظریههای سیاسی و اعتقادی است که از روزگاران نخستین، دغدغهخاطر انسان بوده و ذهن اندیشمندان بسیاری را به خود مشغول داشته است. فلاسفی بزرگی چون افلاطون و ارسطو در دوری کلاسیکِ غرب و فیلسوفانی چون فارابی در دورهی اسلامی و برخی از نظریهپردازان سیاسی معاصر، همگی این مسئله را در کانون توجه خود قرار دادهاند.

منبع : بهشت برین |عدالت از منظر اسلام
برچسب ها :