آیات برگزیده 275

آل عمران

حليت خوراکيها پيش از نزول تورات

«مِن قَبْلِ أن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ»؛ (اين حليت خوراکيها پيش از نزول تورات بوده)

اين جمله، متعلق به «کان» است و ميفرمايد: پيش از آن که تورات بر حضرت موسيعلیه السلامنازل شود همهي خوراکيها بر بنياسرائيل حلال بوده است که بر اين اساس جملهي «مِنْ قَبْلِ أنْ...» مربوط به قبل از «إلا مَا حَرَّمَ...» خواهد بود. زيرا وجود حضرت يعقوبعلیه السلامقبل از تورات بوده است. اما تعجب از اين است که رشيدرضا در تفسير خود، متعلقِ «مِنْ» را «حَرَّمَ» ميداند و اسرائيل را همان بنياسرائيل مينامد.[1] ايشان با چنين سخني دچار دو مشکل شده است:

منبع : بهشت برین |حليت خوراکي‌ها پيش از نزول تورات
برچسب ها : تورات ,خوراکي‌ها ,بوده ,نزول ,تورات بوده ,نزول تورات ,حليت خوراکي‌ها